Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 19 lutego 2020, imieniny obchodzą: Konrada i Arnolda

Program Rodzina 500+

dodano: 2016-03-04 15:09:53

PROGRAM RODZINA 500 + W GMINIE DOLICE

REALIZACJA :

Za wdrożenie i realizację Programu Rodzina 500+  w Gminie Dolice odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:

    Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe w wysokości 800 zł netto na osobę. Jeśli dziecko w rodzinie jest niepełnosprawne, kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto na osobę. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy nie będzie obowiązywać
    Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.  
    W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem, wówczas oboje mają prawo do złożenia wniosku. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Osobiście - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach przy ul. Ogrodowej 18 w pokojach 102 i 106 (nowy budynek).

Osoby korzystające z pomocy społecznej będą miały możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem pracowników socjalnych - pokoje 104,  109, 115, 117.

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek od 8.00 do 16.00

Wtorek – piątek od 7.30 do 15.30

Pocztą tradycyjną  - na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice z dopiskiem Rodzina 500 +

Drogą elektroniczną:

 1. Przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.empatia.mpips.gov.pl
 2. Za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS (PUE)
 3. Planowana jest również możliwość składania wniosków za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych, aktualnie nie ma jeszcze informacji szczegółowych na ten temat.

KIEDY NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI

Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. zostaną rozpatrzone w terminie 3 m-cy od daty złożenia wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Uwaga: Aktualnie wnioski są zamówione i nie ma możliwości otrzymania formularzy.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); WZÓR OŚWIADCZENIA BĘDZIE DOSTĘPNY WRAZ Z WNIOSKIEM

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; WZÓR OŚWIADCZENIA BĘDZIE DOSTĘPNY WRAZ Z WNIOSKIEM

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, naktóry ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; WZÓR OŚWIADCZENIA BĘDZIE DOSTĘPNY WRAZ Z WNIOSKIEM

d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

2) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

    Szczegóły dotyczące świadczeń zawiera Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) dostępna pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000195

oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000214

Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście w pokoju 102 i pod numerem telefonu 91 578 85 19.

Aktualności dotyczące programu Rodzina 500+ dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/

 

elektroniczny samorząd