Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 12 grudnia 2018, imieniny obchodzą: Adelajdy i Aleksandra

IV rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego w Rzeplinie

dodano: 2017-10-26 10:42:37

    Na podstawie przepisów art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./, rozdziału 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1490/

Wójt Gminy Dolice

ogłasza IV rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego w Rzeplinie.

    Lokal mieszkalny znajduje się w nowo wybudowanym wielorodzinnym budynku mieszkalnym /cztery kondygnacje/, położonym na działce Nr 206/28 o obszarze 0,2857 ha w miejscowości Rzeplino, gminie Dolice. Mieszkanie wykończone - do zasiedlenia. 

    Dla działki Nr 206/28 prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SZ2T/00034355/0. Wyodrębniony lokal mieszkalny nie posiada założonej księgi wieczystej.

    Z lokalem mieszkalnym związany jest udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz w działce siedliskowej Nr 206/28 o obszarze 0,2857 ha.

    Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica.

    Nieruchomość zabudowana Nr 206/28 posiada przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa.

    Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

    Do ustalonej w rokowaniach kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.

    Dotychczasowe przetargi ustne nieograniczone ogłoszone były na dzień 10.01.2017 r., 28.02.2017 r. Przetargi nie doszły do skutku. 

    I rokowania zostały ogłoszone na dzień 07.04.2017 r. Nie wyłoniły nabywcy. II rokowania zostały ogłoszone na dzień 30.06.2017 r. Nie wyłoniły nabywcy n/w lokalu. III rokowania zostały ogłoszone na dzień 22.09.2017 r. Nie wyłoniły nabywcy n/w lokalu.

KLATKA B

1.  lokal  Nr 27B/6 położony na I piętrze: 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 35,47 m² z udziałem  381/10000 części, piwnica Nr 6B o powierzchni 8,58 m² - cena wywoławcza: 88.112,- zł

 

    Rokowania odbędą się w dniu 01.12.2017 r. /piątek/ o godzinie 10.00 w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

    Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w gotówce do dnia 27.11.2017 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie Gminy Dolice.

    Zaliczkę należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział Dolice lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 8.00-11.00.

1.  Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 27.11.2017 r. do godziny 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej 16 /pokój Nr 18/ z opisem: „ IV Rokowania - lokal mieszkalny Nr 27B/6 w Rzeplinie”- nie otwierać przed 01.12.2017 r.”.

2.  Zgłoszenie powinno zawierać:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

-  datę sporządzenia zgłoszenia

-  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

-  proponowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.

    Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

    Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Można go także otrzymać w Urzędzie Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 16 - pok. Nr 11.

3. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, które w wyznaczonym terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, wpłacą zaliczkę oraz przedłożą Komisji w dniu rokowań: w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty zaliczki, w przypadku jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych aktualny odpis /ważny 3 miesiące/ z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający uzyskanie swobodnej zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, jeżeli przepisy prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy wymaga uzyskania takiej zgody od właściwego organu, pełnomocnictwo i dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, oryginał wpłaty zaliczki.

    W przypadku zaproponowania przez nabywcę płatności w ratach, stopa procentowa ustalonych rat jest obliczana jako dwukrotność stopy redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski. Maksymalny okres spłaty 10 lat.

    Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego.

    Pozostałym osobom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

    Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy notarialnej.

    O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań.

    Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

    Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Zgłoszenie do rokowań.pdf

 

elektroniczny samorząd