Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest wtorek 20 listopada 2018, imieniny obchodzą: Feliksa i Anatola

Ogłoszenie o naborze członków do Komisji Konkursowej - funkcjonowanie sportu

dodano: 2017-12-07 14:17:49

    Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dolice ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2018 r.

I. Informacje ogólne:

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
 2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy może zgłosić tylko 1 kandydata.
 4. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 grudnia 2017 r.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej mogą wejść osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;

III. Zadania Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2018 roku, ogłoszonym przez Wójta Gminy Dolice.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową składającą się z 3 przedstawicieli Wójta oraz maksymalnie 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy wybranych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń. Wójt powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

W przypadku braku kandydatur z organizacji Komisja będzie powołana w składzie 3-osobowym złożonym tylko z przedstawicieli Wójta.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotów zgłaszających) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 16.

Za termin złożenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu.

Dokumenty należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej – Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2018 roku”.

 

Formularz zgłoszenia kandydata.pdf

 

elektroniczny samorząd