Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 24 lutego 2021, imieniny obchodzą: Macieja i Bogusza

Zmiana godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

dodano: 2018-01-25 09:21:57

    Informujemy, że od dnia 31 stycznia 2018 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie czynny w następujących dniach i godzinach:

wtorek: godz. 9.00 - 13.00

środa: godz. 7.30 - 11.30

piątek: godz. 9.00 - 13.00

    Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

    POMOC PRAWNA POLEGA NA:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • dla osoby, która jest w ciąży pomoc udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

OSOBY UPRAWNIONE:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani lub weterani poszkodowani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • osoby które są w ciąży.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
 • ważna Karta Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o posiadaniu uprawnień kombatanta lub osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;
 • ważna legitymacja weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
 • złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności: klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca trudną sytuację uprawnionego,
 • dokument potwierdzający ciążę.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Tel. 91 480 49 23, 91 578-13-80 oraz 577-75-87.
e-mail: ochronacywilna@powiatstargardzki.pl; stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

 

elektroniczny samorząd