Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest niedziela 24 marca 2019, imieniny obchodzą: Marka i Gabriela

XXXVII sesja Rady Gminy Dolice

dodano: 2018-05-02 08:19:44

    Informujemy, że XXXVII sesja Rady Gminy Dolice odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w budynku nr 2 Urzędu Gminy w Dolicach (sala konferencyjna).

    Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- podpisanie listy obecności; stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad (wnioski radnych),

- przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXVI/18 z dn. 29 marca 2018 r.

- relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/347/18 Rady Gminy w Dolicach z dnia 29 marca 2018 roku.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Dolice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na  rok 2018 - stanowisko Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność gminy Dolice (dz. 263/51 obręb Krępcewo). 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXXI/192/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznawania zwolnień od obowiązku zajęć, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych okresach roku szkolnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. nr 28 poz. 489 z dnia 03.03.2006 r. ze zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3253 z dnia 26.07.2017 r.).

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2018.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/308/17 Rady Gminy Dolice z dn. 14 grudnia 2017 roku zmienionej uchwałą Nr XXXV /325/2018 Rady Gminy Dolice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz preliminarz wydatków na rok 2018.

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w 2017 roku.

12. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dolice za 2017 rok.

13. Przedłożenie raportu z wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Dolice na lata 2016-2020. Raport za rok 2017.

14. Sprawy różne:

-  wnioski i zapytania radnych,

15. Zakończenie obrad.

 

elektroniczny samorząd