Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 16 czerwca 2021, imieniny obchodzą: Aliny i Justyny

Rewitalizacja Centrum Dolic

dodano: 2020-12-31 13:34:54

Gmina Dolice realizuje projekt pn. „Rewitalizacja Centrum Dolic” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Całkowity koszt projektu: 1 903 397,86 zł

Dofinansowanie z UE: 1 427 548,39 zł

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenu w centrum Dolic w celu utworzenia placu o charakterze skweru miejskiego o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji placu poprzez;

 • rozbiórkę budynków,
 • wymianę nawierzchni utwardzonych (w tym przebudowę zjazdu z drogi publicznej oraz ciągu pieszo-jezdnego),
 • nasadzenie zieleni,
 • montaż elementów małej architektury,
 • montaż fontanny w posadzce,
 • montaż parkingu rowerowego,
 • montaż oświetlenia ciągów pieszych,
 • instalację monitoringu.

Ponadto, w ramach realizacji projektu zaplanowano realizację co najmniej 2 projektów obejmujących działania na rzecz mieszkańców „Akademia Kultury - Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanych Dolic”. Część z zaplanowanych w ramach projektu zajęć/wydarzeń/imprez będzie realizowana bezpośrednio na samym placu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne oraz poprawa przestrzeni publicznej i dostosowanie do zmian klimatu poprzez utworzenie i zagospodarowanie skweru miejskiego „Centrum Dolic” o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

Podjęte działania poprawią stanu techniczny centrum Dolic, stworzone zostanie miejsce integracji mieszkańców i przestrzeni, w której będzie można podejmować kolejne działania rewitalizacyjne.

Planowane efekty projektu

 • zwiększenie atrakcyjności obszaru,
 • zmniejszenie wykluczenia cywilizacyjnego pod względem infrastruktury,
 • zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
 • poprawia estetyki, funkcjonalności, dostępności do przestrzeni publicznej (z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa),
 • niwelowanie negatywnych zjawisk związanych z problemami społecznymi, w tym: problemów wynikających ze starości (prowadzenie zajęć na rzecz osób starszych), dysfunkcji społecznych, takich jak alkoholizm i inne uzależnienia; (kampania profilaktyki przeciwko uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w realizację projektu), przemoc w rodzinie (wspieranie rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi), bezrobocie (stworzenie nowych miejsc pracy); bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (wspieranie rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi),
 • ograniczenie przestępczości,
 • zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne,
 • organizacja czasu wolnego dla młodzieży,
 • utworzenie nowych miejsc pracy
 

elektroniczny samorząd