Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 16 czerwca 2021, imieniny obchodzą: Aliny i Justyny

Projekt "Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice"

dodano: 2018-09-07 11:31:15

Gmina Dolice realizuje projekt pt. „Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie: 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 727 800,00 PLN

Kwota dofinansowania: 655 020,00 PLN (w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej - 618 630,00 PLN)

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kształcenia ogólnego w 4 szkołach z terenu Gminy Dolice objętych wsparciem (SP w Dobropolu, SP w Rzeplinie, SP w Sądowie, SP w Dolicach (w tym klasy gimnazjalne)), rozwój kompetencji kluczowych i właściwych podstaw i umiejętności do funkcjonowania na rynku pracy wśród 209 uczniów (85K, 124M) objętych wsparciem, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych (6K, 6M), doposażenie 8 pracowni do prowadzenia zajęć (3 matematycznych, 5 przyrodniczych), a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (14K, 2M) w okresie 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.

Realizacja działań w ramach projektu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia ogólnego na terenie Gminy Dolice.

Główne wskaźniki projektu:

Nazwa Zakładana wartość docelowa wskaźnika
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] 16
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] 16
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] 209
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby] 2
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby] 209
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do  prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] 4
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] 4
Liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym  40

 

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

Zostaną przeprowadzone zajęcia dla uczniów:

 • w Szkole Podstawowej w Dobropolu:
 • w ramach zadania 1 - Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,
 • Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się i wykorzystania wiedzy w praktyce,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,
 • Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z informatyki,
 • w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia,
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia,
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: terapia pedagogiczna,
 • Zajęcia specjalistyczne indywidualne: konsultacje z psychologiem,
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z przyrody,
 • Zajęcia rozwijające z matematyki.
 • w Szkole Podstawowej w Rzeplinie:
 • w ramach zadania 1 - Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,
 • Zajęcia rozwijające z j. angielskiego,
 • w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia,
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia rozwijające z matematyki,
 • Zajęcia rozwijające – koło zainteresowań z przyrody.
 • w Szkole Podstawowej w Sądowie:
 • w ramach zadania 1 - Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,
 • w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia,
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Warsztaty radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • Zajęcia rozwijające z matematyki,
 • Zajęcia rozwijające z przyrody,
 • w Szkole Podstawowej w Dolicach:
 • w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia,
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Psychoedukacja,
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia,
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia rozwijające z matematyki,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii,
 • Zajęcia rozwijające z geografii,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,
 • Zajęcia rozwijające z chemii,
 • W SP w Dolicach (klasy gimnazjalne):
 • w ramach zadania 1 - Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy:
 • Warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • Indywidualne i 2 osobowe spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym,
 • w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Socjoterapia,
 • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Psychoedukacja,
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia rozwijające z matematyki,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki,
 • Zajęcia rozwijające z fizyki,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,
 • Zajęcia rozwijające z chemii.

Nauczyciele poszczególnych szkół z terenu Gminy Dolice zostaną objęci następującym wsparciem:

 •  ze SP w Dobropolu:
 • w ramach zadania 2 – Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli:
 • Kurs on-line dot. Skutecznego nauczania języków obcych,
 • w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:
 • Studia podyplomowe – Logopedia szkolna,
 • Studia podyplomowe – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym itd.(oligofrenopedagogika) i rewalidacja osób upośledzonych
 • ze SP w Rzeplinie:
 • w ramach zadania 2 – Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli:
 • Kurs – Nowatorskie metody nauczania i uczenia się,
 • Kurs – Tworzenie prezentacji multimedialnych w Prezi,
 • Kurs – Jak angażować uczniów w uczenie się?,
 • w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:
 • Kurs – Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych,
 • ze SP w Sądowie:
 • w ramach zadania 2 – Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli:
 • Kurs – Nowatorskie metody nauczania i uczenia się,
 • w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:
 • Kurs – Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych,
 • Studia podyplomowe  - Diagnoza, terapia pedagogiczna i socjoterapia,
 • Z SP w Dolicach:
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • Szkolenie z zakresu nauki matematyki,
 • Warsztaty "Obserwacje, pokazy nauczyciela i doświadczenia uczniowskie w nauczaniu  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”

 Zostanie doposażonych 8 pracowni w pomoce dydaktyczne oraz w sprzęt TIK:

 • w SP w Dobropolu:
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • pracownia przyrodnicza,
 • w SP w Rzeplinie:
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • pracownia matematyczna,
 • pracownia przyrodnicza,
 • w SP w Sądowie:
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • pracownia matematyczna,
 • pracownia przyrodnicza,
 • w SP w Dolicach:
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • pracownia przyrodnicza,
 • w SP w Dolicach (klasy gimnazjalne):
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
 • pracownia matematyczna (pracownia matematyczna będzie pracownią międzyszkolną, udostępnianą SP w Dolicach),
 • pracownia przyrodnicza.

Ponadto w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji, do Szkoły Podstawowej w Dobropolu, Szkoły Podstawowej w Dolicach; zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do rozpoznania potrzeb rozwojowych, takie jak np. programy multimedialne, gry.

Dla uczestników projektu z każdej ze szkół przewidziane są wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne. Planuje się po min. 1 wyjeździe w każdym roku szkolnym (min.3 wyjazdy dla każdej szkoły w całym okresie realizacji projektu), np. do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Dworku Tradycja w Bełcznej. Ilość miejsc na wyjazdy będzie ograniczona. Pierwszeństwo będą miały osoby o najwyższej frekwencji na zajęciach.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.pdf

Dokumenty do pobrania - SP Dolice:

Zał. nr 1 - Deklaracja udziału i oświadczenie - uczniowie klas podstawowych.pdf

Zał. nr 1 - Deklaracja udziału i oświadczenie - uczniowie klas gimnazjalnych.pdf

Dokumenty do pobrania - SP Dobropole:

Zał. nr 1 - Deklaracja udziału i oświadczenie - uczniowie.pdf

Dokumenty do pobrania - SP Rzeplino:

Zał. nr 1 - Deklaracja udziału i oświadczenie - uczniowie.pdf

Dokumenty do pobrania - SP Sądów:

Zał. nr 1 - Deklaracja udziału i oświadczenie - uczniowie.pdf

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.pdf

 

elektroniczny samorząd